HOME

TRADITIONAL KARATE ASSOCIATION

KOBUDO

The style of Dento-Ryu (Traditional School) of Okinawan farming tools used as defensive weapons. Below are the kata comprising the system with the farming tools.

Rokushaku Bo (roughly 6' staff)
Name                                           
           
1.Kihon No Bo                           
2.Ten Ryu No Kun
3.Bo Oru                                  
4.Tokumine No Kun                                                     
5.Bo Nidan                                
6.Bo Sandan                              
8.Sunakake No Kon                                                       
10. Ureshi No Kon                                                          
11. Tsuyeshi No Kon Sho                                               

Sai (short trident) - Yoke pin for Oxen cart

1. Sai Sho Ho                       
2. Sai Ni Ho                          
3. Sai San Ho                      
4. Kabuki Sai                       
5. Ryuto Sai                      
6. Sai Sho                          

Nunchaku (rice beaters/horse bridle)

1. Kihon No Nunchaku                   
2.Nunchaku Sho                               
3. Nunchaku Ni                              
4. Datsukaze                                     

Tonfa (mill handle)

1.Kihon No Tonfa                  
2.Gekkisai Tonfa                                                            

Nichogama (sickle for harvesting grains)

1. Koga No Nichogama           
2. Kusari No Nichogama      
3. Kusari No Geri                   
4. Ninjukusari Nichogama                                                 
5. Okikusari Nichogama                                                     

Eaku - Boat Oar

1. Tsuken Akuchino Eaku                                               
2. Matyoshi No Eaku